Wskazówki prawne

Prawo autorskie, znaki towarowe, logo, indywidualny firmowy układ graficzny pisma

Hettich zastrzega sobie wszelkie prawa do treści umieszczonych na swoich stronach internetowych (jak np. teksty, zdjęcia, grafika, pliki, znaki graficzne, sposób rozmieszczenia i inne). Ochrona, która istnieje w odniesieniu do tych treści zgodnie z prawem autorskim i innymi prawami ochronnymi, dotyczy w szczególności baz danych i podobnych tworzonych zbiorów. Z treści tych można korzystać w Internecie bez ograniczeń tylko do określonych celów, w pozostałych przypadkach bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody nie mogą być one w żadnej formie powielane, przekazywane, wykorzystywane powtórnie, przenoszone, zapisywane w pamięci, zmieniane, rozpowszechniane lub wykorzystywane gdzie indziej.

Nasze strony internetowe mogą także zawierać treści, które są objęte prawem autorskim tych osób, które udostępniają te treści. Znaki towarowe, logo, indywidualny firmowy układ graficzny pisma, wzory produktów i zdjęcia, które znajdują się na naszych stronach internetowych, są chronione na rzecz firmy Hettich i dlatego nie wolno ich wykorzystywać dla własnych celów lub używać ich w inny sposób.
Wyłącznie logo firmy Hettich pokazane na poniższej stronie internetowej mogą Państwo wykorzystywać do celów reklamowych na swojej stronie internetowej:

Pobierz logo

Odpowiedzialność cywilna

Wszystkie treści na naszych stronach internetowych są starannie sprawdzane. Niemożliwe jest przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność, aktualność i przydatność do wykorzystania ich do określonych celów. Hettich udostępnia wszystkie informacje i treści bez jakiejkolwiek rękojmi lub gwarancji, czy to wyraźnie lub milcząco. Hettich wyklucza niniejszym odpowiedzialność za szkody, które powstały bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z naszych stron internetowych, chyba że wynikają one z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania firmy Hettich.

Linki (Odesłanie do stron internetowych osób trzecich)

Jeżeli mają Państwo możliwość wejścia z naszych stron internetowych na strony internetowe osób trzecich za pomocą tzw. linków, zwracamy uwagę na to, że nie mamy żadnego wpływu na kształt treści na stronach osób trzecich i dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za ich zgodność z prawem, prawidłowość i kompletność. Linki służą jedynie umożliwieniu naszym klientom prostszego dostępu do informacji osób trzecich. Wyraźnie wskazujemy na to, że nie przejmujemy treści udostępnianych przez osoby trzecie na ich stronach internetowych. Dlatego zaleca się staranne przestrzeganie warunków użytkowania, wskazówek dotyczących ochrony danych i pozostałych wskazówek prawnych na tych stronach internetowych osób trzecich.

Stosowane prawo, właściwy sąd

Poprzez odwiedziny naszych stron internetowych, wyrażają Państwo swoją zgodę na wyłączne stosowanie prawa niemieckiego z wykluczeniem regulacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów (CISG) w odniesieniu do ewentualnych sporów prawnych wszelkiego rodzaju pomiędzy Państwem a Hettich. Sądem właściwym dla wszelkich sporów jest Bünde, Niemcy.

Ogólne warunki handlowe

Obowiązujące w danym kraju Ogólne warunki handlowe znajdziecie Państwo na odpowiednich stronach naszych filii, do których możecie Państwo przejść z naszych stron internetowych za pomocą odesłań (linków).

Lizenzen

Icons made by Freepik, TutsPlus, Icomoon, GraphicsBay, Pavel Kozlov, Anton Saputro, Elegant Themes, Graficheria, Gregor Cresnar from www.flaticon.com; ist lizensiert bei CC BY 3.0